1. Administratorem danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław (KRD BIG S.A.).
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: Małgorzata Dulińska, adres e-mail: iod@krd.pl.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO). Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu KRD BIG S.A. w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z Grupy Kaczmarski (https://kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, podmiotom świadczącym usługi na rzecz KRD BIG S.A., w tym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.

Współadministratorami, Pana/Pani danych osobowych, są Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso sp.j., Kaczmarski Group sp.j. i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibami we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty zgoda nie zostanie odwołana, a w razie odwołania zgody, wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie wobec administratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą i do czasu ich przedawnienia. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, prawo usunięcia danych, prawo ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełny zakres informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się na : kaczmarskigroup.pl/do

Polityka prywatności