1. Administratorem danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław (KRD BIG S.A.). We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: Małgorzata Dulińska, adres e-mail: iod@krd.pl.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Demonstracyjnego systemu informatycznego KRD (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), przez cały okres realizacji usług.
3. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu KRD BIG S.A. w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z Grupy Kaczmarski (https://kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, podmiotom świadczącym usługi na rzecz KRD BIG S.A., w tym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla otrzymywania dostępu do Demonstracyjnego systemu informatycznego KRD.